2024-01-24

Przypominamy o konieczności wniesienia opłaty rocznej BDO za 2024 rok w terminie do końca lutego, w wysokości:   

  • 100 zł – dla mikroprzedsiębiorców  
  • 300 zł – dla pozostałych przedsiębiorców

Opłatę roczną należy uiścić na konto urzędu marszałkowskiego właściwego dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania. Numery kont znajdują się na stronach internetowych Państwa urzędów.

 

Dodatkowa informacja na potrzeby ewentualnej aktualizacji danych w rejestrze BDO: Podmiot wpisany do rejestru jest obowiązany do złożenia Marszałkowi Województwa wniosku o zmianę wpisu w rejestrze w przypadku zmiany:

1. informacji zawartych w rejestrze,

2. zakresu prowadzonej działalności wymagającej wpisu do rejestru – w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana (art. 59 ustawy o odpadach). Np. zmiana: nazwy, adresu, sposobu realizacji ustawowych obowiązków.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej BDO.